ALBERT

Windshield for ORTF, XY Pair or 3-Channel

al-fur-lg-V

AL-FUR-LG

ALBERT windshield for Schoeps MSTC

al-mstc_2-V

AL-MSTC

ALBERT windshield for Schoeps MSTC

al-tri-8000-V

AL-TRI-8000

ALBERT windshield for 3x Sennheiser MKH8000 (ORTF + center, XY)

al-tri-ccm-V

AL-TRI-CCM

ALBERT windshield for three Schoeps CCM set (ORTF + center, XY)